فیلتر کن با
شاخه‌ها
Price
تومان تومان
Manufacturers
more... less
Tags
more... less
Filter

50 محصول وجود دارد.

دیزل ژنراتور KVA 7.5 کامینز پاور مدل C7.5D5P از سری X1.3  با کنترلر PSO500

دیزل ژنراتور مدل  C7.5D5P  از سری X1.3   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X1.3TAA-G1 است که یک موتور با 2 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل PI044D استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C7.5D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO500 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C7.5D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C7.5D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور KVA 10 کامینز پاور مدل C10D5P از سری X1.3  با کنترلر PSO500

دیزل ژنراتور مدل  C10D5P  از سری X1.3   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X1.3TAA-G1 است که یک موتور با 2 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل PI044E استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C10D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO500 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C10D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C10D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور KVA 15 کامینز پاور مدل C15D5P از سری X1.3  با کنترلر PSO500

دیزل ژنراتور مدل  C15D5P  از سری X1.3   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X1.3TAA-G1 است که یک موتور با 2 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل PI044G استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C15D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO500 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C15D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C15D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 20KVA کامینز پاور مدل C20D5P از سری X1.3  با کنترلر PSO600

دیزل ژنراتور مدل  C20D5P  از سری X1.3   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X1.3TAA-G7 است که یک موتور با 2 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل SOL2-M1 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C20D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO600 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C20D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C20D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 25KVA کامینز پاور مدل C25D5P از سری X2.7  با کنترلر PSO600

دیزل ژنراتور مدل  C25D5P  از سری X2.7   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X2.7T-G1 است که یک موتور با 3 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل SOL2-M1 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C25D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO600 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود  

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C25D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C25D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 30KVA کامینز پاور مدل C30D5P از سری X2.7  با کنترلر PSO600

دیزل ژنراتور مدل  C30D5P  از سری X2.7   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X2.7T-G2 است که یک موتور با 3 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل SOL2-P1 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C30D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO600 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C30D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C30D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 35KVA کامینز پاور مدل C35D5P از سری X2.7  با کنترلر PSO600

دیزل ژنراتور مدل  C35D5P  از سری X2.7   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X2.7T-G7 است که یک موتور با 3 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S1L2J1 استمفورد انتخاب کرده است.در دیزل ژنراتور C35D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO600 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود .
ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C35D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.دیزل ژنراتور C35D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 40KVA کامینز پاور مدل C40D5P از سری X2.7  با کنترلر PSO600

دیزل ژنراتور مدل  C40D5P  از سری X2.7   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور X2.7TAA-G8 است که یک موتور با 3 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S1L2K1 استمفورد انتخاب کرده است.در دیزل ژنراتور C40D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO600 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود .
ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C40D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.دیزل ژنراتور C40D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 62.5KVA کامینز پاور مدل C62.5D5P از سری B3.3 با کنترلر PSO500

دیزل ژنراتور مدل  C62.5D5P  از سری B3.3   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور4BTAA3.3-G11  است که یک موتور با 4 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S2L1D-E4 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C62.5D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO500 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C62.5D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C62.5D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 82.5KVA کامینز پاور مدل C82.5D5P از سری B3.9  با کنترلر PSO600

دیزل ژنراتور مدل  C82.5D5P  از سری B3.9   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور 4BTAA3.9-G4 است که یک موتور با4 سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S2L1D-G4 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C82.5D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO600 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C82.5D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C82.5D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 100KVA کامینز پاور مدل C100D5P از سری B5.9  با کنترلر PSO500

دیزل ژنراتور مدل  C100D5P  از سری B5.9   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور 6BTAA5.9-G13 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S3L1D-C41 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C100D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO500 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C100D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C100D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.

دیزل ژنراتور 125KVA کامینز پاور مدل C125D5P از سری B5.9  با کنترلر PSO500

دیزل ژنراتور مدل  C125D5P  از سری B5.9   کارخانه کامینزهند میباشد مدل دقیق موتور این دیزل ژنراتور 6BTAA5.9-G13 است که یک موتور با 6  سیلندر4 زمانه میباشد  و کارخانه کامینز دینام این دیزل ژنراتوررا از مدل S3L1D-D41 استمفورد انتخاب کرده است.

در دیزل ژنراتور C125D5P شرکت کامینز از کنترلر PSO500 جهت کنترل فرایندها استفاده میشود . 

ولتاژخروجی این دیزل ژنراتور 415 ولت و فرکانس کار آن 50 هرتز بوده و لازم به ذکر است که دیزل ژنراتور C125D5P یک دیزل ژنراتور سه فاز میباشد.

دیزل ژنراتور C125D5P از نوع  SILENT TYPE میباشد.